Äldreomsorg

En äldrevänlig kommun

De äldre generationerna, som byggt upp dagens svenska samhälle, är en resurs med mycket kunskap och erfarenhet. De utgör inte någon homogen grupp, utan kan ha olika förutsättningar. Därför har de också olika krav på hjälp och omvårdnad. Kommunen måste underlätta för ofta hårt belastade anhöriga och stödja frivilligorganisationerna i deras verksamhet bland äldre.

Huddingepartiet anser att samhällsbyggandet i högre grad måste anpassas till de äldres behov av sociala kontakter och trygghet, t ex att ostörda kunna vistas utomhus. Dit hör också trivsam utemiljö. Klyftan mellan olika generationer måste på olika sätt överbryggas. Kommunen ska i kontakten med de äldre vara lyhörd och med respekt och flexibilitet eftersträva ett gott samarbete.

 • Äldre visdom och stöd: Vi värdesätter äldre generationers rikedom av visdom och erfarenhet. Vi anpassar vår kommun för att möta varje individs unika behov, avlastar anhöriga och stöder frivilligorganisationer som engagerar sig med våra äldre invånare.
 • Livskvalitet och gemenskap: Vi strävar efter att skapa en kommun där äldres behov av sociala kontakter och trygghet tillgodoses, inklusive möjligheten att njuta av utelivet och trivsamma utemiljöer. Vi bygger broar mellan generationer.
 • Respektfull dialog: Vi skapar en kommun som är lyhörd och respektfull gentemot våra äldre medborgare. Vi sätter värde på synpunkter från pensionärsorganisationer och enskilda pensionärer samt deras anhöriga. Vår samhällsplanering tar hänsyn till äldres önskemål och behov.
 • God omvårdnad och utomhusaktiviteter: Vi garanterar en god omvårdnad genom att säkerställa tillräcklig bemanning på våra äldreboenden och möjliggör regelbundna utomhusaktiviteter för äldre på äldreboenden.
 • Värdefull anhörigvård: Vi anser att närstående förtjänar särskilt stöd från Vård- och omsorgsnämnden. Genom insatser som avlösning, dagverksamhet, växelvård och hemtjänst strävar vi efter en förbättrad anhörigvård.
 • Sociala mötesplatser och hälsa: Vi främjar sociala kontakter genom att tillhandahålla tillgängliga samlingslokaler och främja hälsosamma kostvanor som en del av vår friskvårdssatsning.
 • Tydlig kommunikation: Vi erbjuder tydlig och lättillgänglig information till våra äldre medborgare och deras anhöriga.
 • Frihet att välja boende: Vi ger möjlighet för de som går i pension att välja sin boendeform i största möjliga utsträckning med beaktande av sina vårdbehov.
 • Fortsatt intressen och sociala nätverk: Vi möjliggör att äldre som flyttar till äldreboenden fortsätter att följa sina intressen och behålla sina sociala kontakter.
 • Hög kvalitet inom äldreomsorg: Vi prioriterar hög kvalitet inom äldreomsorg och åtar oss att ständigt förbättra den.
 • Kompetens och etik inom äldreomsorgen: Vi investerar i kontinuerlig kompetensutveckling för äldreomsorgspersonal och uppmuntrar till etik och moral som ledstjärnor i vår verksamhet.