Hälso- och sjukvård

Friskvård måste mer än hittills ges utrymme i kommunens handlingsprogram och människors medvetande. En väl decentraliserad sjukvård, där patienten inte reduceras till ett personnummer, där alternativen får ökade möjligheter och där man har en helhetssyn på den sjukes situation, är vad Huddingepartiet vill verka för. Den långt drivna specialiseringen har medfört att helhetssynen på människan har gått förlorad och avståndet mellan läkare och patient blivit skrämmande stort.

Trots utvecklingen inom medicinen, som inneburit ökade möjligheter att bekämpa många sjukdomar, hotas fortfarande många människors hälsa. En bidragande orsak är felaktigt levnadssätt, som ger dålig kondition och motståndskraft. Även påfrestningar i den fysiska och psykiska miljön påverkar. I många fall har vinstintressen och kortsiktig planering varit orsaken.

 • Huddingepartiet vill se ökad tillgänglighet inom vården. Hälso- och sjukvård måste finnas så nära människan som möjligt. Ökade resurser för vårdcentraler, hemsjukvård, läkarhembesök och närakuter är önskvärt.
 • Vi vill verka för att delar av regionens styrning av sjukvården överförs till kommunal nivå. Ett system, liknande det gamla husläkarsystemet, bör eftersträvas. Detta får dock inte innebära att man gör avkall på den specialiserade och centraliserade sjukvården, förutsatt att den på rätt sätt kan komma människor till godo.
 • Den mänskliga kontakten är omistlig och får inte eftersättas. Ansvar för och hänsyn till patienterna måste komma i första hand. Adekvat kompetens inom vården så att patienter får rätt råd och rätt vård.
 • Ökat samarbete mellan kommun och region vad det gäller vård- och omsorgsområdet.
 • Fler boendeformer för psykiskt funktionshindrade.
 • Den som vårdar någon långvarigt sjuk i hemmet ska ha en skälig ekonomisk ersättning.
 • Forskning, utbildning och undervisning inom hälso- och sjukvården bör vara helt fristående från ekonomiska intressen.
 • Huddingepartiet förespråkar en småskalig hälso- och sjukvård, där patienten är i centrum. En decentraliserad sjukvård måste kunna genomföras utan att man för den skull ger avkall på kraven på specialkunskaper hos personalen. Större, väl utrustade enheter måste också finnas, såväl för specialist- som akutvård.
 • Patienter och personal måste få ett verkligt inflytande på sjukvården, och nedrustningen av sjukvården måste stoppas.
 • Vi vill att alternativsjukvård, kiropraktor, akupunktur och liknande ska få högre status. Det är känt att samverkan mellan den traditionella medicinen och alternativa metoder ger mycket goda behandlingsresultat.
 • I skolans läroplan ska finnas större utrymme för friskvård som gynnar barn & ungdomars prestationsförmåga och välmående.