Vårt program

Äldreomsorg

De äldre generationerna, som byggt upp dagens svenska samhälle, är en resurs med mycket kunskap och erfarenhet. De utgör inte någon homogen grupp, utan kan ha olika förutsättningar. Därför har de också olika krav på hjälp och omvårdnad.

Läs mer

Trygghet och säkerhet

För att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i samhället behöver kommunen fortsätta utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi vill ha en utbyggnad av fler trygghetskameror, satsning på fler trygghetsvärdar och ökat arbete med avhoppare från kriminell bana.

Läs mer

Barn- och förskola

Föräldrarna och hemmiljön är för alla barn den viktigaste förutsättningen för en god utveckling. Samhällets stöd till barnfamiljerna, både kvalitativt och kvantitativt, är därför av största vikt. Resurserna måste fördelas lika, oavsett vilken form av barnomsorg som föräldrarna väljer.

Läs mer

Skola och utbildning

Huddingepartiet eftersträvar bra skolor för alla, med småskalighet, mångfald och kvalitet. Detta måste utformas i samverkan mellan skola, föräldrar, elever och lärare. Lärare och elever måste beredas en god arbetsmiljö.

Läs mer

Kultur och fritid

I Huddinge ska det vara möjligt att bedriva en aktiv och meningsfull fritid. Särskilda insatser måste göras för barn och ungdom. Huddingepartiet slår vakt om våra lokala och svenska traditioner, samtidigt som vi välkomnar och stödjer det ökade inslaget av kultur från andra länder.

Läs mer

Natur och miljö

Huddingepartiet arbetar för ökad återanvändning, återvinning och snabb övergång till miljövänliga energikällor. Vi vill också se kraftfulla åtgärder mot försurningen av sjöar, vattendrag och skogar samt effektiv kontroll av utsläpp och transporter av giftiga kemikalier.

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Friskvård måste mer än hittills ges utrymme i kommunens handlingsprogram och människors medvetande. En väl decentraliserad sjukvård, där patienten inte reduceras till ett personnummer, där alternativen får ökade möjligheter och där man har en helhetssyn på den sjukes situation, är vad Huddingepartiet vill verka för.

Läs mer

Integration

Huddingepartiet utgår från alla människors lika värde. Integrationen ska leda till samhörighet, respekt och delaktighet för alla oavsett ursprung. Vi vill motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering.

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Huddinge har ett unikt läge i Mälardalen. Här finns bra kommunikationer – fem järnvägsstationer, två tunnelbanestationer och ett antal större riksvägar. Kommunen har en fjärrtågsstation (Flemingsberg), ett av landets största sjukhus och en högskola i ett område som nu har stora möjligheter att utvecklas.

Läs mer

Funktionshinder

Alla ska ges möjlighet till ett bra bemötande som har sin grund i ett humanistiskt synsätt. Perspektivet bygger på respekt för allas lika värde och inre förmåga att utvecklas och att uttrycka sig. Detta ligger i linje med FN:s konvention av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer