Barn och förskola

Barn & Förskola

Föräldrarna och hemmiljön är för alla barn den viktigaste
förutsättningen för en god utveckling. Samhällets stöd till
barnfamiljerna, både kvalitativt och kvantitativt, är därför av största
vikt. Resurserna måste fördelas lika, oavsett vilken form av
barnomsorg som föräldrarna väljer.
För barn som vistas på förskola är det till nackdel med täta
personalbyten. Det ska därför i möjligaste mån undvikas.
Huddingepartiet vill understryka att den materiella standarden på
förskolor och institutioner inte behöver överstiga normalstandard.
Förskolor ska även kunna inrymmas i äldre, för ändamålet lämpliga
villor.
Omsorgen om barnen måste genomsyra all samhällsplanering. Barnens
behov av en trygg och stimulerande utemiljö, som lekplatser och
naturområden insprängda i bebyggelsen, bör tillgodoses av kommunen
i samråd med föräldrarna. En trygg och harmonisk uppväxt ger
förutsättningar för en positiv utveckling i samhället. Kommunen bör
också uppmuntra och stödja föräldrarnas egna initiativ avseende
barnens aktiviteter.

 • När nya bostadsområden planeras måste de göras
  barntrafiksäkra. Detta är med tanke på barnens trygghet och
  säkerhet.
 •  Ökat föräldrastöd ska erbjudas genom en föräldrautbildning och
  familjerådgivning. I inledningen till FN:s konvention om barns
  rättigheter påpekas att barns familjesituation är viktig för
  barnets utveckling, och att familjen bör få den hjälp som behövs
  för att främja en positiv utveckling för barnet.
 • Föräldramedverkan i den kommunala barnomsorgen bör
  uppmuntras.
 • Barn bör, enligt Huddingepartiets uppfattning, få mer kontakt
  med äldre generationer. Det är viktigt för barnens utveckling
  och även för de äldre. Genom besök av äldre på skolor och
  förskolor kan de hjälpa till att överbrygga klyftan mellan
  generationerna.
 • Förskolor med speciell inriktning, till exempel för konst, musik
  eller naturstudier och friluftsliv bör finnas.
 • Huddingepartiet vill att kommunen ska utnyttja de privata
  alternativ som finns för barn med särskilda stöd och behov inom
  kommungränsen