Funktionshinder

Funktionshinder

För att säkerställa ett gott bemötande för alla krävs en kunskap om individuella förutsättningar som kan förekomma hos individer.

20% av alla som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär, läs- och skrivsvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar. I dagligt tal förekommer allt oftare det vidare begreppet funktionsvariation, som syftar till inneboende förmågor. Variationen är det som avviker från normen gällande både psykisk, fysisk eller kognitiv funktion. Det innebär inte per automatik att det är en funktionsnedsättning som åsyftas.

 

  • Öka logistiken mellan socialtjänsten och LSS-handläggare så att vårdtagaren får sina behov tillgodosedda. Inte minst för de som har dolda funktionshinder.
  • Individanpassa vård och omsorg.
  • Vårdtagaren/brukaren MÅSTE få möjlighet till att påverka insatserna.
  • Vårdtagaren ska vara delaktig i vårdplanen.
  • Att samlingslokalerna utformas så att de anpassas efter brukarens behov (hörselslingor, ljussättning för synskadade) man kan behöva ”strippa” (speciell tejp) vid dörrar och andra övergångar inne i en lokal så att det underlättar för de synskadade.
  • Samlingslokaler måste också finnas för att de ska kunna träffa likasinnade som de själva, då inte minst ungdomar och barn som har behov att träffa personer i samma situation då det i unga år är extra viktigt med tillhörigheten!