Funktionshinder

Funktionshinder

För att säkerställa ett gott bemötande för alla krävs en kunskap om individuella förutsättningar som kan förekomma hos individer.

20% av alla som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär, läs- och skrivsvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar. I dagligt tal förekommer allt oftare det vidare begreppet funktionsvariation, som syftar till inneboende förmågor. Variationen är det som avviker från normen gällande både psykisk, fysisk eller kognitiv funktion. Det innebär inte per automatik att det är en funktionsnedsättning som åsyftas.

  • För ett inkluderande samhälle: Vi strävar efter att skapa ett samhälle där alla individers unika förutsättningar respekteras och uppmärksammas.
  • Mångfald i fokus: Med en femtedel av Sveriges befolkning som berörs, arbetar vi för att främja mångfald och inkludering. Det handlar om att omfamna olika förmågor, från kreativitet till beslutsfattande.
  • Vård med personlighet: Vi vill säkerställa att vård och omsorg anpassas individuellt, och att varje individ har möjlighet att påverka sina egna insatser och vår vårdplan.
  • Samlingsplatser för alla: Vi förespråkar att allmänna utrymmen och samlingslokaler ska vara tillgängliga för alla, inklusive de med speciella behov, med hjälp av anpassad teknik och design.
  • Stärka gemenskapen: Vi vill stödja ungdomar och barn med särskilda behov genom att främja möjligheten att träffas och dela erfarenheter med likasinnade, främja en känsla av tillhörighet.