Trygghet och säkerhet

Brottslighet skapar otrygghet och ett ofritt samhälle. Vi vågar inte röra oss fritt, och vi blir oroliga för person och egendom. Kommunen kan inte kräva att polisen ensam ska svara för brottsförebyggande åtgärder. Huddinge kommun måste på olika sätt skapa sådana förutsättningar i samhällsplanering, familjepolitik, barnomsorg, skola och fritidsverksamhet att brottslighet motverkas.

  • Vi måste eftersträva samhörighet genom att låta de boende få mer att säga till om.
  • Barn och ungdom ska få stöd och hjälp till meningsfull sysselsättning. Huddinge kommun måste bistå föreningar som kan engagera ungdomar så att de kan utveckla egna aktiviteter, såsom idrott, scouting och fältbiologi etc.
  • Huddingepartiet kräver närpoliser. Genom ökad närvaro lokalt, där polisen känner många av de boende i området, skapas en trygghet och ett bra samarbete mellan de boende och polisen.
  • Huddingepartiet stödjer initiativ mot brott, såsom ”morsor och farsor på stan” och grannsamverkan mot inbrott. Inför en jourtelefon som ungdomar kan ringa till, så att någon vuxen möter upp vid pendeltåg eller buss.
  • Vi vill införa fler och mer ingående trygghetsvandringar inom kommunens alla delar. De boende ska då kunna möta ansvariga politiker och tjänstemän och förmedla sina synpunkter om brister i omgivningen som bidrar till otrygghet.
  • Huddingeborna ska kunna promenera trygga på gångvägar, tunnlar i parker etc. med rätt lampsken och upplysta platser minskar risken för överfall. Ett exempel är slyröjning i parker.
  • Trasiga glödlampor på gator och gångvägar ska bytas inom 24 timmar.