Kultur och fritid

Kultur och fritid

Kulturpolitik är ingen isolerad företeelse. Kulturella visioner måste ligga till grund för all verksamhet. Därför får teknik och industriell verksamhet inte stå i motsats till de grundläggande mänskliga, andliga och kulturella behoven. Dessa måste tillgodoses inom alla kommunens verksamheter.

Kommunens kulturarv och bidraget från dem som flyttar till kommunen är den främsta förutsättningen för blomstring och utveckling.

  • Huddingepartiet vill skapa förutsättningar för ett vitalt och spännande folkliv.
  • Vi vill stimulera barns egen skapande verksamhet för att motverka passivt lyssnande och tittande.
  • Upplåt centralt belägna byggnader, t ex skolor, för konserter, utställningar och teater.
  • Uppmuntra och stöd fria gruppers verksamhet och ge dem möjlighet att själva sköta och ansvara för verksamhet och lokaler.
  • Stöd de lokala kulturarbetarna och ge dem företräde till aktuella arbetsuppgifter inom kommunen. Huddinge behöver en aktivare kulturpolitik.
  • Vid nybyggnationer bör eftersträvas att 1 (en) procent av byggkostnaden utgörs av konstnärlig utsmyckning. Detta gäller särskilt offentliga byggnader.
  • De boende ska ges möjligheter att påverka utsmyckningen av offentliga platser och lokaler.
  • Hembygdsvården ska stödjas. Ekonomiska intressen får inte stå i vägen för kommande generationers intresse för sin hembygd och dess kultur.
  • Huddinges fornlämningar måste skyddas. Kommunen bör utarbeta en skyddsplan för kulturhistoriska minnesmärken.
  • Kommunen bör genomföra ett konsekvent skydd för äldre byggnader enligt kommunens kulturmiljöutredning, K-märkning
  • Den kommunala musikutbildningen måste breddas, utvecklas och stödjas. Folkmusiken bör givetvis ges utrymme.
  • Det måste finnas möjligheter att ägna sig åt fysiska aktiviteter utan att vara ansluten till någon förening. Idrottsanläggningar bör finnas spridda över hela kommunen.
  • Fritidsaktiviteter för ungdom är viktiga, mötesplatser, musikkaféer, teatrar och underhållning av lokala förmågor. Alla slag av aktiviteter, där människor i olika åldrar, från barn till gamla, kan träffas och samverka, bidrar till att öka förståelsen dem emellan.
  • Särskilda åtgärder ska sättas in för att tillgodose fritidsaktiviteter för barn och ungdom med funktionshinder.
  • Vid fördelning av kommunens medel till kultur och fritid ska pengarna fördelas lika mellan pojkar och flickor.