Stadgar

Stadgar för Huddingepartiet

§ 1 Allmänt

Huddingepartiet, ett lokalt parti i Huddinge kommun som bildades 1981 som en reaktion mot miljöförstöring, otidsenlig samhällsplanering och onödig byråkrati. Huddingepartiet tillhör inget politiskt block utan arbetar gränsöverskridande för att på bästa sätt få igenom medborgarnas lokala frågor.

 

§ 2 Syfte

Huddingepartiet är som lokalt parti till för invånarna i vår kommun. Vi vill i dagens kommunalpolitik fånga upp och möta våra invånares behov samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att våra invånares behov kan tillgodoses.

Som lokalt parti föredrar vi praktiskt inriktade lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst.

 

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i Huddingepartiet fås efter ansökan och inbetald medlemsavgift. Huddingepartiets styrelse beslutar om godkännande av nya medlemmar. Medlem ska stå bakom partiets syfte samt vara bosatt i eller ha någon relation till Huddinge kommun.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att den ansökande kommer att motarbeta partiets mål och intressen. Beslut om att ansökan om medlemskap avslås, ska fattas av styrelsen. Medlem ska betala den medlemsavgift som beslutats av årsmötet.

Styrelsen kan föreslå årsmötet att besluta om hedersmedlemskap. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

 

§ 4 Rösträtt

Rösträtt vid medlemsmöte och årsmöte har alla medlemmar som är upptagna i partiets medlemsförteckning, samt betalt medlemsavgift för innevarande arbetsår senast 3 veckor före aktuellt möte.

Vid röstning av namn till fullmäktigelistan har enbart de som är bosatta i Huddinge kommun rösträtt.

Medlemskap i annat politiskt parti på kommunal nivå i Huddinge kommun medges ej.

Medlemskapet upphör:

 1. då medlemsavgiften inte betalats i enlighet med §3 i dessa stadgar
 2. då styrelsen erhållit skriftlig begäran om utträde
 3. då muntlig begäran om utträde framställts på medlemsmöte eller årsmöte
 4. då medlem uteslutits ur partiet

Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till partiet, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat partiets intressen eller blivit medlemskap i annat politiskt parti på kommunal nivå i Huddinge kommun. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen men ska, om vederbörande så önskar, tas upp på nästkommande medlemsmöte.

 

§ 5 Styrelse

Partiet ska ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för partiets administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med partiprogrammet. Partiprogrammet beslutas av årsmötet. Styrelsen ansvarar för informationen till såväl omvärld som medlemmar.

Styrelsen består av minst fem och högst åtta ordinarie ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, och de övriga befattningar som behövs. Suppleant har ej rösträtt på styrelsemöte.

Styrelsen ska verkställa årsmötes och medlemsmötes beslut samt besluta i löpande ärenden; där så är lämpligt i samråd med partiledaren och rådgivande organ.

Avgår styrelseledamot under mandatperioden, inträder suppleant som ordinarie ledamot. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv för tiden fram till nästa årsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

 

§ 6 Partiledare

Partiledaren utses av årsmötet vart fjärde år (valår).

Partiledaren leder det politiska arbetet och ska stå som första namn på valsedeln för kommunfullmäktigeval samt vara beredd att inneha post som kommunalråd. Partiledaren ska ingå i styrelsen, dock ej som ordförande.

Avgår partiledaren under mandatperioden ska ny partiledare väljas på närmast kommande eller extrainkallat medlemsmöte. Huddingepartiets styrelseordförande är tillika vice partiledare.

 

§ 7 Årsmöte

Årsmötet är Huddingepartiets högsta beslutande organ.  Årsmöte ska hållas varje år under mars månad.

Kallelse till årsmöte med förslag till dagordning ska utsändas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

Senast en vecka före mötet utsänds även verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och valberedningens förslag samt eventuellt beslutsunderlag för motioner och frågor som styrelsen hänskjuter till årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 15 februari.

 

Vid årsmöte ska minst följande frågor behandlas:

 

 1. Fråga om kallelse utsänts i behörig ordning.
 2. Genomgång av röstlängd enligt §4 i dessa stadgar.
 3. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare.
 4. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Redovisning av ekonomisk ställning och resultat
 7. Presentation av revisionsberättelse och särskilda granskarens redovisning
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (styrelseledamöter har ej rösträtt i denna fråga).
 10. Budget för kommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande för partiets styrelse, mandattid ett år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter för två år. Därvid ska eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljs vartannat år.
 13. Under valår;
   1. Fastställande av handlingsprogram inför valet.
   2. Val av partiledare avseende nästkommande valperiod.
   3. Val av namn på valsedel till kommunfullmäktige
 14. Val av en revisor, en revisorssuppleant och en särskild granskare.
 15. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning.
 16. Beslut om medlemsavgiftens storlek och tidpunkt för inbetalning.
 17. I stadgeenlig tid inkomna motioner.
 18. Ärenden som styrelsen beslutat förelägga mötet.
 19. Övriga frågor och information.

 

§ 7 Medlemsmöte

Medlemsmöte ska hållas minst fyra gånger per år i form av beslutande medlemsmöten.

Kallelse till medlemsmöte ska utsändas till medlemmarna senast en vecka före mötet.

Medlemsmöte ska hållas då styrelsen eller minst tjugo procent av medlemmarna så önskar. Kallelse ska innehålla dagordning och beslutsunderlag. Dagordningen ska minst innefatta punkterna 1-4 samt 17-19 enligt §7.

 

§ 9 Rådsmöte

Rådsmötet är Huddingepartiets rådgivande organ i politiska frågor. I rådet ingår partiets förtroendevalda. Rådet är det forum där aktuella nämnd- och fullmäktigeärenden diskuteras. Rådsmöte hålls före kommunstyrelsens sammanträde och leds av partiledaren. Till rådsmöte kan styrelsen bjuda in andra personer att närvara.

 

§ 10 Deltagande på partiets möten

Samtliga möten, förutom styrelsemöten, är alltid öppna för partiets medlemmar.

 

§ 11 Beslutsordning

För samtliga beslut inom partiet gäller att beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal görs votering. Om lika röstetal kvarstår avgörs frågan genom mötesordförandens utslagsröst.

Beslut enligt stycket ovan, fattas enbart i ärenden enligt utsänd dagordning.

Ärenden under punkt 19 enligt § 7 (övriga och nyinkomna frågor) kan endast gå till beslut vid enigt årsmöte/medlemsmöte.

Bordläggning av fråga eller beslutspunkt sker då minst hälften av de röstberättigade så begär. Bordlagd fråga tas upp på nästkommande beslutande möte.

Vid röstning genom ombud med fullmakt på medlems- eller årsmöte kan medlem företräda högst ytterligare en medlem.

 

§ 12 Verksamhetsår, räkenskapsår, arbetsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Partiets arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

 

§ 13 Firmatecknare

Partiets firma tecknas av:

 1. styrelsen
 2. styrelseordförande och minst en styrelseledamot
 3. partiets kassör

 

§ 14 Revision

Styrelsen ska förse revisorn med partiets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär, samt när det gäller revision av partiet för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

§ 15 Nominering till kommunfullmäktige

Nominering till kommunfullmäktige:

 • Kandidatlistor till kommunfullmäktige förbereds inför ordinarie val av den sittande valberedningen.
 • Namnförslag ska framföras skriftligt direkt till valberedningen.
 • Valberedningen fastställer tidpunkten för nomineringstidens utgång. Senast en månad före nomineringstidens utgång ska medlemmarna underrättas om sista dag för nominering samt om sin rätt att nämna namn och formerna för denna rätt.
 • De medlemmar som önskar kandidera ska göras till föremål för ett rådgivande provval bland medlemmarna i de former som valberedningen beslutar.
 • Valberedningen upprättar med ledning av provvalsresultatet förslag till en nomineringslista. Valberedningen framlägger sitt förslag till årsmötet. Valberedningen har rätt att ändra i provvalsresultatets förslag och även komplettera sitt förslag till lista med personer som ej deltagit i provvalet.

 

§ 16 Nominering av övriga representanter

Till offentliga uppdrag ska som representant för partiet endast nomineras medlem av partiet som är bosatt i Huddinge kommun. Partiledaren ska i samråd med styrelsen, nominera representanter till nämnder, råd, organ, offentliga uppdrag samt övriga förtroendeuppdrag.

 

§ 17 Skyldigheter för förtroendevald

Förtroendevald ska följa partiets linje vid ställningstagande i samband med sitt uppdrag. Förtroendevald eller annan företrädare för partiet som missköter sin uppgift eller förlorat partiets förtroende kan uppmanas av partiledaren, i samråd med styrelsen, att lämna sitt uppdrag. Se §4.

 

§ 18 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. Mellan mötena ska det gå minst fyra veckor.

 

§ 19 Partiets upplösning

Beslut om upplösning av partiet ska fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. Mellan mötena ska det gå minst fyra veckor. Om partiet upplöses ska medlemsmötet besluta om partiets tillgångar.