Skola och utbildning

Därför vill Huddingepartiet att elevers och föräldrars individuella önskemål beträffande skolform och undervisning i möjligaste mån tillgodoses.

Till skolans viktigaste uppgifter är att varje elev är unik. Speciella insatser måste prioriteras på barn med NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vi vill eftersträva att teori och praktik varvas i undervisningen. Då ges handen, hjärnan och känslan lika stora möjligheter. Skolan ska också ge kunskap om de lagar, regler och normer som ligger till grund för vårt samhälle. Skolan bör ta tillvara och utveckla barnens förmåga till empati, ansvarskänsla och social handlingsberedskap så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

 • Huddingepartiet kräver en större satsning på skolan. Då krävs mer resurser. Mer lokalt inflytande måste ges till personal, elever och föräldrar.
 • Uppmuntra till föräldrastyrelser på skolorna, detta ökar delaktigheten och bidrar till bättre samarbete mellan skola och hem.
 • Vi vill skapa mobila förskoleteam som på ett tidigt stadium fångar upp barn som har behov av extra stöd.
 • Alternativa skolformer ska likställas med de kommunala och grundresurserna följer eleverna.
 • Alla elever ska ha tillgång till aktuella läromedel.
 • Skolmaten bör tillagas lokalt och ska hålla god kvalitet, utan onödiga tillsatser.
 • Skolträdgårdar ska anläggas vid varje skolenhet och naturområden måste sparas i skolans närhet, både för undervisning och rastverksamhet.
 • Äldre skollokaler måste renoveras så att de kan erbjuda en fullgod arbetsmiljö för såväl lärare som elever.
 • Trafiksituationen utanför våra skolor måste ses över.
 • Rektorerna ska ansvara för att fler ”vandrande skolbussar” införs.
 • Elevvården ska förebygga och aktivt motverka alla tendenser till kränkande behandling, mobbing eller andra former av respektlöst bemötande. Varje skola ska ha en väl fungerande arbetsplan mot mobbing.
 • Alla elever ska få en individuell utvecklingsplan. Portfolio, ”portföljen” som varje elev kan bära med sig genom skoltiden, är ett bra redskap i elevens utveckling.
 • Tidiga insatser i förskola och skola för barn med behov av särskilt stöd. Huddingepartiet anser att ett mål för skolan bör vara att alla barn ska ha rätt att utvecklas till toppen av sin förmåga.
 • Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
 • Vi vill införa bättre samverkan mellan skola och närpolis.
 • Barnkonventionen implementeras i kommunen så att barn och ungdomar blir en naturlig del i de politiska besluten, speciellt de beslut som kommer att  beröra barn och ungdomar.
 • Inför flextid i skolan för årskurs nio. Det har visat sig vid försök att elevernas kunskapsnivå och studier förbättrats på de skolor där man infört detta.
 • Idrotts- och friskvården ska ges större utrymme inom skolan.
 • Alla barn ska lära sig att simma.
 • Integrera städning i schemat för hemkunskap.